1- ساختار و و ضعیت ظاهری

از شیرهای خودکار تولید شده در زمانهای مشخص از فرآیند تولید جهت بازبینی شکل  ظاهری، نمونه برداری می شود. این تست شامل عدم وجود شکستگی، منفذ، حباب هوا، پلیسه، برآمدگی و ... می باشد.

- سطح داخلی و خارجی شیرهای خودکار و اجزای آن فاقد هر نوع ترک، پلیسه، برآمدگی و سایر نواقص باشد.

- قطعات یکسان در شیرهای خودکار مختلف به راحتی با یکدیگر قابل جایگزینی باشند.

- اتصال رایزر به شیرخودکار و جدا کردن آن به صورت دستی و بدون نیاز به ابزار خاصی، با سهولت انجام شود.

- عدم وجود نقص در ساختار  و وضعیت ظاهری

 

2- مقاومت در برابر فشار هیدرواستاتیکی

نمونه شیرهای خودکار در محل خود در دستگاه قرار می گیرد و با ورود لوله رایزر دستگاه به داخل شیرخودکار فشاری معادل 10 بار و در دمای آب حدود 23 درجه سانتیگراد به آن وارد می شود. در طی این فرایند درب دستگاه به صورت اتوماتیک بسته می شود . در زمان انجام فرایند تست، از شیر خودکار نباید آب خارج شود و پس از پایان تست هیچگونه تغییراتی در شکل ظاهری نباید ایجاد شود.

طی این فرآیند تست آب بندی سوپاپ ، پکینگ و اورینگ نیز انجام می شود.